Førstelinjetjenesten

Ergoterapeut

Personer som trenger hjelp i form av tekniske hjelpemidler eller tilpasning av leilighet for å kunne fungere godt i eget hjem, kan ta kontakt med ergoterapeuten i kommunen.

Les mer om: Ergoterapeut

 

Barnehage og skole

I barnehagen er det sentralt å ha et godt samarbeid med barnehagestyrer, avdelingsleder og spesialpedagog. Barnehagen kan søke om ekstra veiledning, hjelp og ressurser fra PP-tjenesten i kommunen og fra Statped. Samarbeid med PP-Tjenesten er en forutsetning for å få hjelp fra Statped. Fylkessynspedagogen (Statped) kan komme på besøk til barnehagen og gi opplæring til personalet og råd om tilrettelegging og tiltak. 

På skolen er det viktig å ha god kontakt og dialog med klasselærer og skolens spesialpedagog. I skolen har svaksynte barn rettigheter etter Opplæringsloven og det skal utarbeides en IOP (Individuell opplæringsplan). PP-tjenesten har en nøkkelfunksjon da det er de som utarbeider "Sakkyndig rapport", som er en utreding av barnets behov og ressurser og legger føringer for hva barnet tildeles av ekstra ressurser (assistenttimer, spesialpedagogtimer mm.) Samarbeidsmøter mellom hjem, lærer, spesialpedagog, PP-tjenesten og evt synspedagog ved behov, i hvert fall to ganger årlig.

 

PP-Tjenesten: Pedagogisk Psykologisk tjeneste

PP-Tjenesten er en kommunal eller fylkeskommunal rådgivende tjeneste eller myndighet som skal hjelpe barn, ungdom eller voksne som har en vanskelig opplærings eller oppvekstsituasjon. Foreldrene må samtykke i henvisning av barn/ungdom til kommunens PP-Tjeneste. Henvisning kan skrives av f.eks helsestasjon, lege, øyelege, barnehage eller skole. I PP-tjenesten arbeider ulike fagfolk f.eks spesialpedagog og enkelte kommuner kan ha synspedagog i PP-tjenesten. PP-tjenesten er (i forbindelse med svaksyntproblematikk) primært en rådgivende tjeneste over for skole- og barnehage og utarbeider sakkyndig rapport. Mer informasjon om PP-Tjenesten finnes på de enkelte kommuners internettsider.

 

Kommunal synskontakt

Ordningen med synskontakter er frivillig for kommunene. Den er ment å utgjøre en samarbeidsform mellom kommunen og hjelpemiddelsentralen (NAV).

Les mer om: Synskontakt