Søke jobb

Når du skal søke jobb er det mange faktorer som spiller inn. Du søker gjerne jobb ut i fra utdannelse, erfaring, interesser eller personlige grunner.

Når du stiller til intervju i forbindelse med jobbsøking, er det verdt å vite følgende. I henhold til arbeidsmiljøloven paragraf 55 A ”må ikke arbeidsgiver ved ansettelse forskjellsbehandle søkere på grunn av blant annet funksjonshemning. Ved vurdering av om det foreligger forskjellbehandling på grunnlag av funksjonshemningen, skal det tas hensyn til om arbeidsgiver, så langt det er rimelig og mulig, kunne ha tilrettelagt arbeidsplassen for den funksjonshemmede”. Et eventuelt avslag skal med andre ord begrunnes i at den utvalgte har best kvalifikasjoner for jobben.

Etter Arbeidsmiljøloven paragraf 55A fjerde ledd kan den som ikke får en stilling, kreve å få vite ”hvilken utdannelse, praksis og andre klart konstaterbare kvalifikasjoner for arbeidet” som den ansatte har.

Utdannelse synes å være viktig i dagens samfunn. Det er mange eksempler på albinister som ikke har latt synshemningen stoppe seg i valg av utdannelse. De har valgt yrker som blant annet lærer, pedagog, fysioterapeut, sosionom, psykolog, musiker og bonde. Andre har av ulike grunner valgt bort utdannelse, men har gjennom årene opparbeidet seg erfaring som gjør dem velegnet til flere type jobber. Dersom du er blant dem som søker jobb, og som har behov for videreutdanning /opplæring, kan NAV være behjelpelig med dette.

I henhold til Folketrygdlovens § 10 - 5 har medlemmet ”krav på opplæring dersom medlemmet skal kunne få eller beholde høvelig arbeide eller gjennomføre utdanning eller arbeidstrening”. Forbered en søknad grundig. Helst i samarbeid med voksenopplæringen i kommunen, Aetat eller annen offentlig instans. Undersøk gjerne om andre i NFFA har vært i tilsvarende situasjon; det kan være nyttig på flere måter. Dette gjelder enten resultatet har vært avslag eller tilsagn.