Utdannelse/yrke

Det finnes ingen begrensninger med hensyn til valg av utdanning og yrke, bortsett fra de opplagte som har med synskrav å gjøre. 

Vi innser at utdanning er ekstra arbeidskrevende for oss som synshemmede, og derfor er det viktig å ligge i forkant og være målrettet, bevisst og reflektert i de valgene man tar.

 

For å mestre en skole/studiehverdag som synshemmet er det avgjørende at man har de hjelpemidlene man trenger for å kompensere for dårlig syn. Lupe, kikkert, lese-TV, PC, DAISY-spiller ol. kan gjøre hverdagen mye enklere. Fylkessynspedagogen eller synskontakten i kommunen kan være behjelpelige med å søke NAV om nødvendige hjelpemidler. Mange bruker DAISY-bøker (lydbøker) istedenfor eller som et supplement til skolebøker i svartskrift. Bøker for elever på ungdomsskole og videregående produseres og distribueres av Huseby kompetansesenter. Synshemmede har også krav på tilrettelegging, i form av for eksempel bruk av PC og utvidet tid, under prøver og eksamener. Det kan være lurt å ta kontakt med Huseby eller Tambartun kompetansesenter, som har god informasjon om synshemmede elevers rettigheter og muligheter for tilrettelegging. 

Når man skal starte på høyere utdanning er det også viktig å være godt forberedt. Høyskolene og universitetene er ofte store og uoversiktlige, og det er viktig å lære seg å finne frem på egen hånd, helst før man starter på studiene. Synshemmede har mulighet til å søke NAV om støtte til mobilitetspedagog, som kan lære deg å finne frem der du skal studere, og andre gode teknikker for å finne frem på nye og ukjente steder som synshemmet. Man har også mulighet for å søke om lese- og sekretærhjelp, som kan være til god hjelp i mye av skolearbeidet. Lydbøker for synshemmede i høyere utdanning produseres av Norsk Lyd- og Blindeskriftsbibliotek (NLB). Det er viktig å levere pensumlistene til biblioteket i god tid før hver semesterstart, slik at de rekker å produsere bøkene i tide. NLBs nettsider med mer informasjon finner du her: www.nlb.no Også under høyere utdanning har synshemmede studenter krav på tilrettelegging under prøver og eksamener. 

Mange høyskoler og universiteter har en egen tilretteleggingstjeneste for funksjonshemmede, som det kan være lurt å ta kontakt med dersom man trenger tilrettelegging i forbindelse med studiene.

Fordi studier kan være veldig krevende for synshemmede med hensyn til tid og energi, er det mange som ikke har mulighet til å ha en deltidsjobb ved siden av. Det er derfor mulig å få arbeidsavklaringspenger fra NAV, hvis man får godkjent studiene som et arbeidsrettet tiltak. Da har man mulighet til å bruke mest mulig tid og energi på studiene, og allikevel klare seg greit økonomisk, uten å måtte ta opp studielån. Noen velger også å bruke lenger tid på studiene, for eksempel å ta en bachelor på fire år istedenfor tre, for å lette arbeidsmengden. Med arbeidsavklaringspenger har man muligheten til å gjøre dette uten å pådra seg ekstra studielån fordi man som synshemmet ikke klarer å fullføre studiene med normal progresjon. I tillegg slipper man å risikere å sitte igjen med et studielån man ikke klarer å betale dersom man har problemer med å komme ut i jobb. Men, igjen, det finnes ingen fasit på hvordan man skal gjøre ting som synshemmet student, og man må selv finne ut av hvordan man vil gjøre ting, ut i fra sine egne behov. 

Det er veldig varierende kompetanse på synshemmede på de lokale NAV-kontorene. Det kan derfor være lurt å ta kontakt med synsteamet på NAV SYA (senter for yrkesrettet attføring). De kan være behjelpelige med: veiledningssamtaler om interesser, muligheter og hva du må ta hensyn til ved valg av arbeid og/eller opplæring, informasjon om arbeidslivet og opplæring/utdanning, avklaring i forbindelse med planlegging og valg av yrke/karriere og opplæring, avklare behov for å tilrettelegge opplæringssituasjoner, kartlegge behov for, og medvirke i tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver, informasjon om og vurdering av behov for tekniske hjelpemidler, orientering om rettigheter og muligheter, oppfølging i samarbeid med ditt lokale NAV-kontor. 

Dessverre ser vi at arbeidsledigheten blant synshemmede er vesentlig høyere enn i befolkningen for øvrig. Dette skyldes i all hovedsak arbeidsgiveres manglende kunnskaper om synshemmedes resurser og arbeidsevne, og at synshemmede som er i arbeid faller utenfor på grunn av manglende tilrettelegging på arbeidsplassen. Men, prosessen med å komme i jobb blir mye enklere og mer smertefri dersom man er godt forberedt. 

Det er viktig å bruke mye tid på å skrive gode søknader og CV, og å være godt forberedt til intervjuet. Spesielt er det viktig å ha et bevisst og reflektert forhold til sin egen synshemning. Hvordan presenterer jeg for en eventuell arbeidsgiver at jeg er synshemmet? Skriver jeg det i søknaden? Ringer jeg for å informere om det før intervjuet? Venter jeg til jeg er på intervju med å fortelle det? Eller lar jeg være å fortelle det og satser på at arbeidsgiveren skjønner det av seg selv? Hvilke hjelpemidler vil jeg ha bruk for på arbeidsplassen? Hvordan får jeg tak i disse? Dersom man har et gjennomtenkt og bevisst forhold til disse tingene vil det også være lettere for en arbeidsgiver å forholde seg til deg.

Det finnes flere ting man kan gjøre for å gjøre seg mer attraktiv hos en potensiell arbeidsgiver. Dersom man akkurat er ferdig med studier og skal søke sin første ordentlige jobb, kan det være lurt å ha erfaring fra sommerjobb eller deltidsjobb å vise til på CVen. Organisasjonserfaring og ulike tillitsverv er også noe som blir sett på som svært positivt av en arbeidsgiver. Dette er ting som gjelder for alle, men som kanskje er ekstra viktig for oss med albinisme, for å bevise at vi er like gode som, og kanskje også bedre enn, andre som søker om samme jobben. Undersøkelser viser at synshemmede generelt er høyere utdannet, mer løsningsorienterte og mindre syke enn ande arbeidstakere. Dette kan brukes til vår fordel. Lønnstilskudd er en ordning fra NAV som det kan være nyttig å informere en arbeidsgiver om, dersom de er tvilende til om de ”tør” å ansette en synshemmet. Dette er en ordning det finnes svært delte meninger om. Men det har vist seg å være et godt tiltak for å få flere arbeidsgivere til å ville ansette synshemmede. Det gir oss som synshemmede mulighet til å bevise at vi duger, uten at arbeidsgiver trenger å engste seg for å tape penger på å ansette en synshemmet person. Man kan også søke NAV om støtte til en lese- og sekretærhjelp på arbeidsplassen som kan hjelpe til med oppgaver som vi som synshemmede bruker unødvendig mye tid og energi på. 

Å begynne i ny jobb er krevende for alle, og kanskje ekstra krevende for dem som har albinisme. Det er viktig at man sørger for å ha de riktige hjelpemidlene når man begynner i jobben, at man blir godt kjent på arbeidsplassen slik at man blir mest mulig selvstendig og lettere kan delta i det sosiale miljøet. Tenk bare hvor slitsomt det kan bli å jobbe dersom man er usikker på og kanskje må lete seg frem til toalettet, kantina eller sjefens kontor hver dag. Man bør også ha tenkt gjennom disse spørsmålene på forhånd: Hvordan informerer jeg mine nye kolleger om synshemningen og/eller albinismen? Eller lar jeg være å informere dem? Hvordan sørger jeg for å bli inkludert i det sosiale miljøet på arbeidsplassen?

Blindeforbundet arrangerer kurs for synshemmede som forsøker å komme i arbeid flere ganger i året. Her får man mentorer som selv er synshemmede og i arbeid, og man lærer om skriving av søknad og CV, og gode råd og tips til jobbintervjuet. Dette kan du lese mer om her: https://www.blindeforbundet.no/internett/tilbud-og-tjenester/likemannsarbeid/#Mentor 

Det kan være vanskelig for synshemmede ungdommer å skaffe seg sommerjobb eller deltidsjobb, både fordi man bruker all tid og energi på skole og studier, og fordi tradisjonelle sommer- og deltidsjobber, som ekstrahjelp i butikker, kiosker, kafeer og lignende, kan være for krevende og uegnet for oss med albinisme på grunn av det dårlige synet. Det kan også være vanskelig å få tilrettelagt arbeidsplassen, særlig i en sommerjobb, som kun varer en kort periode. Adaptor AS, en arbeidsmarkedsbedrift som eies av Blindeforbundet, har tatt tak i denne utfordringen, og har de siste årene tilbudt sommerjobber til synshemmede ungdommer i de ulike avdelingene i bedriften. Sommerjobbdeltagerne får også kursing i skriving av søknad og CV, jobbintervjutrening, rettigheter som synshemmet arbeidstaker, normer og regler på en arbeidsplass, hvordan kommunisere godt med kolleger osv. Deltagerne i sommerjobbprosjektet får en kjempemulighet til å tilegne seg verdifull kunnskap om arbeidslivet, jobberfaring å vise til på CV-en, og de får kanskje også et fortrinn fremfor andre arbeidssøkere, fordi de har lært seg å skrive gode søknader og CV-er og hvordan de skal gjennomfør gode jobbintervjuer. Du kan lese mer om sommerjobbprosjektet på Adaptors hjemmesider: www.adaptor.no