Skolestart

Skolestart er en tid som gjerne krever ganske mye av foreldrene til barn med albinisme, men er man tidlig ute og tar kontakt med skole, PP tjeneste, synspedagog osv. så kan både barn og foreldre få en langt lettere start på sin nye tilværelse som skoleungdom.

 

Ta kontakt med skolen gjerne 1 – 2 år før barnet skal begynne og prøv få i stand en god dialog med skolen, dette letter gjerne det videre arbeidet. Det er viktig at skolen også har en god forståelse for hvordan et barn med albinisme sin hverdag er, da de som oftest aldri har hatt en elev med albinisme før. 

Noen ting som er viktig å tenke på er hvor i bygget klasserommet er/vil bli i forhold til sollys osv. Videre er det viktig med god solavskjerming og hvilke tiltak som må til i forhold til det. En av foreldrene hadde veldig god erfaring med et produkt som heter ”Tundrascreen”, dette er en rullegardin med solfilm som tillater utsyn, men likevel filtrerer vekk en stor del av lyset. 
Prøv å få skolen til unngå hyppige skifter av klasserom, da flytting av elev og utstyr krever mye tilvenning og risikoen for defekter på utstyret øker.

Videre er det viktig å få avklart behovet for hvilke hjelpemidler barnet vil trenge sammen med PP tjeneste og synspedagog. Pass på å få med skolen i denne prosessen slik at det er en felles forståelse for problemene, samtidig som man må passe på at også de blir opplært i bruken av utstyret og kan foreta lettere vedlikehold. 

Klasserommet må heller ikke bli påvirket av andre tekniske installasjoner i bygget, da hjelpemidlene som oftest består av en eller annen form for data eller annet utstyr som ikke tåler stråling fra for eksempel elektrisk trafo og lignende.

Det er fint hvis man kan inngå en avtale om at synspedagogen skal kommer til skolen en gang i året. Det optimale er hvis dette kan skje på våren slik at alt kan være klart til skolestart etter sommerferien. Eleven utvikler seg og skifter klasserom. Synspedagogen bør derfor ha en samtale med eleven samt observere han/hun i hverdagen. I tillegg bør synspedagogen ta en gjennomgang av klasserom, andre rom (f.eks. gymsal) og elevens utvidede behov for hjelpemidler.

Etter at synspedagogen har gjort sin gjennomgang med eleven og av lokalene, er det en fordel om det avholdes et møte mellom synspedagog, PPT, rektor, foreldre og elev, slik at man får diskutert problemstillinger og avtalt fremdriftsplan. 

Hvis hjelpeapparatet jobber sent eller ikke holder avtaler, må man som foreldre stå på og mase til det blir gjort. Skriv ned det som blir sagt og avtalt. Ikke gi opp – det vil bare gå ut over barnet.