Du er her: Albinisme» Nyheter og artikler» Medlemsundersøkelsen 2004

Medlemsundersøkelsen 2004

Medlemsundersøkelsen 2004 er en spørreundersøkelse som er utført blant medlemmene i NFFA. Spørsmålene som ble stilt omhandlet hovedsakelig medlemmenes meninger om arbeidet til NFFA ut fra et prioriteringsperspektiv. Undersøkelsen inneholder også noen spørsmål om medlemmene og deres forhold til NFFA. Joar Brakstad har stått for gjennomføringen av undersøkelsen, og har gjennomgått og analysert resultatene med bistand fra førsteamanuensis Atle Møen. Her i Lysluggen gjengis kun et sammendrag, den komplette rapporten kan fås ved henvendelse til sekretariat (evt. per e-post).
Les mer om: MEDLEMSUNDERSØKELSEN 2004


Resultater - medlemsskap
NFFA hadde en tilstrømning av nye medlemmer for to og tre år siden. Bortsett fra det og fra de som ble medlemmer helt i starten ser det ut til at vi har hatt et jevnt tilsig av et par nye medlemmer i året. Noen slutter også, så selv om det her ser ut som om vi hele tiden øker medlemsmassen, så er faktum at den i løpet av de to siste årene har sunket fra ca. 80 til 67. 67 er antallet betalte kontingenter i 2003.
Les mer om: Resultater - medlemsskap


Deltagelse i foreningens aktiviteter, verv m.m
Undersøkelsen viser at 33% (13 personer) har hatt verv i foreningen (for eksempel styreverv, regionskonakt). Det tyder på at det over årene har vært lite utskifting av personer som har hatt verv i NFFA. Det harmonerer med at det oppleves som vanskelig å rekruttere personer til verv og oppgaver i foreningen.

Når det gjelder deltagelse i foreningens aktiviteter er andelen som på noe tidspunkt har deltatt 62% (24 av 44 svar). Av de som ikke har deltatt på aktiviteter (les: årsmøter red.anm) svarer 23% at de ikke har hatt tid, 23% aktivitetene ikke har vært interessante, og resten oppgir andre årsak er som grunn for at en ikke har deltatt. Ingen gir økonomi som en årsak som har hindret i å delta på arrangement.


Internettsiden og Lysluggen
To tredjedeler av medlemmene har besøk internettsidene (79%), av disse angir 60% at de har besøkt nettsidene flere enn tre ganger. Dette kan tolkes som at nettsidene er viktige for medlemmene og at de bør prioriteres.

Alle som hadde besvart medlemsundersøkelsen bekrefter at de leser Lysluggen. Dette bekrefter oppfatningen av Lysluggen som NFFAs viktigste organ overfor medlemmene og et prioriteringsområde for foreningen.


Prioritering av foreningnens arbeidsområder
Styret ser seg nødt til å prioritere mellom de mange ulike oppgavene som er aktuelle for NFFA. Grunnen til dette er knappe ressurser både i form av penger så vel som tid og arbeidskraft. Det har også vist seg vanskelig å rekkrutere medlemmer til verv i foreningen.
Les mer om: Prioritering av foreningnens arbeidsområder


Prioritering av punktene i vedtektenes formålsparagraf
Selv om disse spørsmålene kan synes å ligne hverandre så er det en viktig forskjell at det første spørsmålet omhandler det reelle arbeidet, mens det andre omhandler hva NFFA i følge vedtektene faktisk skal jobbe med.

Hvordan ønsker du at foreningens ressurser skal prioriteres mellom disse formålene?

Les mer om: Prioritering av punktene i vedtektenes formålsparagraf


Prioritering angående årsmøtehelgen
Det tredje prioriteringsspørsmålet gikk direkte på en spesiell aktivitet i NFFA, nemlig årsmøtehelgen som i det siste har hatt økende oppslutning. Her viste viljen til å prioritere seg å være større. Dette kan kanskje komme av at kan være lettere å forstå behovet for prioritering og ressursknapphet i et slikt konkret tilfelle. Det er også denne aktiviteten medlemmene er mest direkte involvert i.Ideer og forslag
Flere av besvarelsene inneholdt ideer og forslag til hva foreningen kan arbeide med. Styret takker for alle innspill og vil gå igjennom disse ved første styremøte.


Med dette avsluttes resultatene fra medlemsundersøkelsen.

Igjen – takk til alle dere som deltok!