Du er her: Albinisme» NFFA» NFFA Vedtekter

Vedtekter - Fond til fremme av opplysing og forskning vedrørende Albinisme


Vedtekter

Fond til fremme av opplysing og forskning vedrørende Albinisme§1
FONDETs primære hensikt er å stimulere til opplysning og forskning vedrørende Albinisme og dens påvirkning av tilværelsen / livet for personer med Albinisme.

§ 2:
Styret for NFFA er også styre for Fondet og velges av NFFA’s årsmøte.

§3
Først når fondet er kommet opp i en kapital på kr. 50.000 kan midler utbetales. Utbetalingen den enkelte gang skal være begrenset til kr. 20.000. Dette beløpet kan også deles. Så fremt særlige intensjoner eller hensyn foreligger kan beløpet økes inntil det dobbelte. Dette tilsier imidlertid at en innstilling legges fram for, og godkjennes av, NFFA’s årsmøte. Innstillingen skal utarbeides og presenteres av et enstemmig styre. Når styret anser det rimelig, kan fondets midler bygges opp ved at årsmøtet fatter vedtak om at hele eller deler av et enkelt års medlemskontingent skal avsettes til fondet. Styret fremmer forslag om dette til årsmøtet.

§4
Utbetaling eller avtale om slik, da med gitte forutsetninger vedrørende det ferdige produkt, kan skje eller gjøres avtale om, hvis årsmøtet har akseptert det aktuelle prosjektet.
Prosjektet skal være til beste for opplysning og / eller forskning vedrørende Albinisme, herunder også samfunnsmessige forhold. Prosjektet må anses å være nytting for så vel allmennheten som fagmiljøer. Referanser og påstander må være etterrettelige og fremgå av prosjektet. Prosjektet skal primært omfatte Albinisme i Norge. Produktet skal stilles fritt til foreningens bruk.

§5
Fondets vedtekter kan kun endres av NFFA`s årsmøte, etter forslag fra styret.

§6
Ved oppløsning av NFFA, skal Fondets styring og midler overføres til FFOs eller NBFs administrasjon (tilpasses når organisasjonstilknytting er avklart). Dette kravet kan ikke endres ved oppløsning eller omorganisering av NFFA.
Vedtatt på årsmøtet mars 2010.

Styret for NFFA og Fondet,
Edel Krøll, leder.

 

Tilbake