Du er her: Albinisme» NFFA» NFFA Vedtekter

Vedtekter Norsk Forening For Albinisme - NFFA1. NAVN

Norsk forening for Albinisme (NFFA)

§ 2. FORMÅL

NFFA er en interesse – og medlemsorganisasjon for Albinisme.
Foreningen jobber med likepersonsarbeid, interessepolitiske spørsmål om Albinisme og er en møteplass for medlemmene.
NFFA driver informasjonsarbeid til offentlige aktører og samfunnet generelt, og er en pådriver for et nasjonalt/nordisk forskningsmiljø for albinisme.

Våre verdier: Likeverd, inkludering og synlighet.

§ 3. MEDLEMSKAP

NFFA er av og for medlemmer med albinisme og deres pårørende. (Foreldre, søsken, ektefelle / samboer og barn), samt andre med tilknytning til albinisme.
Et hvert medlem som har fylt 15 år har full møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett og kan la seg velge til representant i organisasjonen. 
Som støttemedlemmer kan opptas institusjoner og organisasjoner. 
Det gis mulighet for familiemedlemskap for inntil 6 – seks – personer. I et familiemedlemskap må alle ha samme postadresse. 
Barn som har fylt 15 år avgjør selv om de ønsker å være medlem i NFFA gjennom å gi foreningen beskjed. 
Alle medlemmer skal føres individuelt i NFFA's medlemsregister med navn, adresse og fødselsdato/år, og gis medlemsnummer, samt demokratiske rettigheter ved fylte 15 år.

Medlemmer av NFFA kan på eget initiativ fremme forslag om at privatpersoner kan tilbys å bli / kalles til ÆRESMEDLEM. Dette vil kreve en enstemmig innstilling fra styret som så legger saken frem for årsmøtet. Her kreves mer en 50% flertall. Et æresmedlem skal ha gjort noe helt spesielt og uegennyttig for tilstanden Albinisme eller en gruppe med Albinisme. 
Æresmedlemmer må betale kontingent for å inneha demokratiske rettigheter i organisasjonen.

Æresmedlemmer skrives inn i årsmeldingen hvert år.

§ 4. FORENINGENS OPPBYGGING

Årsmøtet er foreningens høyeste organ og slikt holdes hvert år. 
Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 - en - måneds varsel, skriftlig, direkte til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt styret senest 3 - tre - uker før årsmøtet.
Alle medlemmer med betalt kontingent har adgang til årsmøtet.

Ingen har mer enn 1 - en - stemme, men stemmegivningen kan skje ved skriftlig fullmakt.

Årsmøtet er vedtaksført med de stemmeberettigede medlemmer som møter.

Styret leder foreningen mellom årsmøtene.

§ 5. SAMARBEID NASJONALT OG INTERNASJONALT

Foreningen kan samarbeide med alle nasjonale organisasjoner og institusjoner som arbeider for saker som berører foreningens medlemsintensjon.

Foreningen kan samarbeide med internasjonale organisasjoner hvor intensjonen er sammenfallende med foreningens formål.

§ 6. ADMINISTRASJON / ØKONOMI (herunder regnskap og revisjon)

Styret er NFFA sitt øverste organ og leder foreningens arbeid mellom årsmøtene. 

Styret skal:

 Innkalle til og iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser. 

Etter behov oppnevne komiteer / utvalg / personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse. 

Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til gjeldende instrukser og bestemmelser.

Representere foreningen utad. 

Styret skal holde møter i henhold til fastsatt møteprogram eller når et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller leders stemme dobbelt.

Styret skal bestå av 4 til 7 medlemmer:
Leder (på valg oddetallår)
Sekretær (på valg oddetallår) 
Kasserer (på valg partallår) 
Første styremedlem (på valg partallår)
Andre styremedlem (på valg oddetallår)
Tredje styremedlem (på valg partallår)
Fjerde styremedlem (på valg oddetallår) 

Årsmøtets oppgaver:

Behandle NFFA`s årsmelding
Behandle NFFA`s regnskap i revidert stand. 
Fastsette kontingent. 
Vedta NFFA`s budsjett. 
Behandle innkomne forslag. 
Bestemme NFFA`s organisasjon.
Velge styre, valgkomite og evt fondstyre.

(Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.)

Valgkomité

Valgkomiteen skal bestå av to personer. Hvert medlem av valgkomiteen velges for to år. Det holdes valg hvert år. Gjenvalg er mulig. Man bør unngå at begge medlemmene skiftes ut samtidig. Leder av valgkomiteen er den som til enhver tid har sittet lengst.


Stemmegivning på årsmøtet.

Saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det.

Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste. Med mindre annet er bestemt skal det vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de gitte stemmer. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses som ikke gitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Stemmerett og valgbarhet.

For å ha stemmerett på NFFA`s møter må et medlem ha fylt 15 år. Vært medlem i minst 1 - en - måned og ikke skylde kontingent. Til ledelse og utadrettet virksomhet skal personer med albinisme og eller pårørende foretrekkes. Dette for å øke og sikre delaktighetstilbudet for foreningens primærgrupper.

Ledelse av årsmøte.

Årsmøtet ledes av valgt møteleder hentet fra medlemmene.


Ekstraordinære årsmøter.

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller når minst 1/3 av stemmeberettigede medlemmer krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter med minst 3 - tre - ukers varsel.
Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle og ta avgjørelser i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

Økonomi

Økonomien løses gjennom medlemskontingent og ved andre tiltak. Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

Tillitsvalgtes godtgjørelse skjer kun ved refusjon av faktiske utgifter som fremgår av foreningens budsjett.

Revisjon skal ivaretas av registrert revisor. NFFA som forening ønsker å få revidert sitt regnskap etter det til enhver tids gjeldende reglement og innen de tidsfrister som er satt for de stønadsordninger som NFFA mottar. Herunder skal NFFA sitt styre ha innhentet og vedlagt den dokumentasjon og de øvrige dokumenter revisor til enhver tid trenger for å få utført sitt arbeid.

§ 7. SÆRLIGE BESTEMMELSER

Medlemskap i NFFA er først gyldig og regnes fra den dag kontingent er betalt.

Skyldig kontingent medfører at medlemmer strykes i foreningens medlemsliste. Stemmerett og andre rettigheter bortfaller. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

Vedtekter kan bare endres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Skal da være oppført på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 

§ 8. OPPLØSNING

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsningen vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 - tre - måneder senere. For at oppløsningen skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.
Ved møteinnkalling skal det foreligge forslag til anvendelse av foreningens midler og eiendeler. Midlene skal foreslås benyttet til formål som er i tråd med foreningens formålsparagraf (§ 2) - Fond til fremme av opplysning og forskning vedrørende Albinisme. Vedtak om anvendelse av midler og eiendeler krever minst 50 % av stemmene på årsmøtet. NFFA's arkiver skal oversendes Riksarkivet ved et eventuelt opphør av foreningen. 

 

Siste vedtektsendring: 01.09.2023

____________________________________________________