Du er her: Albinisme» NFFA

NFFA er landsdekkendenorgeskart.gifStatistisk er det ca 250 - 300 personer med albinisme i Norge. Dette er en liten men synlig gruppe i samfunnet. Aldersfordelingen vet vi lite om - en kan derfor "tegne" et bilde og si at 1/4 er eldre enn 55 år, 2/4 er mellom 20 og 55 år og den siste 1/4 er ungdom og barn.

Barn og ungdom har foreldre, dvs. at det er ca 150 voksne som i tillegg - gjennom foreldrerollen er berørt av albinisme. Skal vi anta at 60% av aldersgruppen mellom 20 år og eldre lever i et parforhold vil ytterligere 135 personer være berørt av albinisme.
Anslått på landsbasis er det ca 800 personer som får albinisme tett inn på livet.
I tillegg kommer foreldre til de over 20 år og søsken til oss med albinisme.

Ser vi dette tallmaterialet i perspektiv av landets kommuner kan en si at det finnes to til tre personer i hver kommune som er berørt av albinisme. Fordeles det på fylkeskommuner kan tallet muligens anslås til ca. 50 i hver fylkeskommune. Det må kunne antas at denne totalgruppen har både sammenfallende og ulike ståsted når det gjelder albinisme og dens - skal vi si innvirkning. Med ordet ståsted kan mye legges inn. Det meste vil gripe i hverandre og kan også være påvirket av f.eks. sosial arv og erfaringer. Dertil kommer utvikling av emosjoner, samvittighet og vilje.


Tilbake